Projekt EU – partnerstwo

    Home / O Med-Reh / Projekt EU – partnerstwo

Projekt EU – partnerstwo

MED.-REH bis s.c. R. Zasada, M. Zasada, K. Zasada działając zgodnie z art.33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 ( Dz. U. z 2014 roku, poz. 1146) ogłasza otwarty nabór na partnerów do projektu Ćwicz, żyj zdrowo, pracuj efektywnie zwanego dalej Projektem współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.3.1 „Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu, który ma za zadanie wdrożenie Regionalnego Programu Rehabilitacji dla osób z województwa łódzkiego, które mają postawioną diagnozę z zakresu chorób układu kostno – stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, na podstawie dokumentacji nie starszej niż rok, w tym dla osób 50+, w 50% kobiet, dla osób mających charakter pracy siedzący. Poszukiwany jest podmiot leczniczy, świadczący usługi na podstawie Ustawy o działalności leczniczej z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej mający doświadczenie w kwalifikacji tego typu pacjentów.

Chętnych prosimy o kontakt: Michał Zasada tel. 509 109 821